От сайта на община Ямбол

общината 2

      На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./ община Ямбол уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПР) на ж.к.“Георги Бенковски“, град Ямбол“, попадащ в одобрения обхват на зона за въздействие с преобладаващ социален характер, определена от ИПГВР на гр. Ямбол за периода 2014 – 2020г.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Информационния център на Община Ямбол на адрес: ул. „Г. Раковски” № 7. 

Съобщението е публикувано в официалния сайт на община Ямбол. 

общината 2

Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company